FIT FOR 55 ve karbon sınırı ayarlama mekanizması (CBAM)

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Independent Türkçe için yazdı

Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası çabaları ön saflarında yer almaktadır.

Avrupa Yeşil Anlaşması, AB'nin 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla karbon emisyonlarını yüzde 55 oranında azaltma ve 2050 yılına kadar iklim açısından nötr bir kıta olma yönündeki iddialı hedefini gerçekleştirmeye yönelik net bir yol ortaya koymuştur.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Avrupa Komisyonu Fit For 55 paketi (14 Temmuz 2021 ilan edildi) ile, Avrupa'daki iddialı iklim eyleminin 'karbon kaçağına (sızıntısına)' yol açmaması için hedeflenen ürünlerin ithalatına karbon fiyatı (maliyeti) koyacak.

Yeni bir Karbon Sınırı Ayarlama Mekanizması (CBAM) yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Bu, Komisyonun 14 Temmuz 2021'de yayımlanan ve AB'nin 2030 yılına kadar sera gazı (GHG) emisyonlarında (1990 seviyelerine karşı) yüzde 55'lik bir azalmaya yönelik yeni hedefine ulaşmasına yardımcı olacak '55'e Uyum' girişiminin bir parçasıdır.

"55'e uyum" paketinde ortak tema, karbon emisyonlarının bir bedeli olması gerektiğidir. CBAM, "ithalat üzerindeki karbon fiyatını (maliyetini) AB içinde geçerli olanla uyumlu hale getirmeyi" amaçlamaktadır.

"55'e Uygun" paketi, AB Emisyon Ticaret Sistemi'nde (AB ETS) kapsamlı değişiklikler, Karbon Sınırı Ayarlama Mekanizması (CBAM), emisyon azaltma hedeflerini belirleyen Çaba Paylaşım Yönetmeliği (ESR) önerisi veya Yenilenebilir Enerji Kaynakları direktiflerinde, enerji verimliliğinde ve enerji vergilendirmede değişiklik içermektedir.

CBAM, uluslararası bir ticaret önlemi yoluyla iddialı iklim hedeflerine ulaşma konusunu ele alan bir araçtır.

CBAM mekanizması, Avrupa sera gazı emisyon azaltımlarının Avrupa dışındaki karbon yoğun üretimi zorlamak yerine küresel sera gazı emisyon düşüşüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, AB dışındaki enerji yoğun endüstriyi ve uluslararası ortakları aynı yönde adımlar atmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

İklim değişikliği, küresel çözümlere ihtiyaç duyan küresel bir sorundur.

AB, kendi iklim hedefini yükselttikçe ve AB üyesi olmayan ülkelerde daha az katı çevre ve iklim politikaları geçerli olduğundan dolayı, 'karbon kaçağı (sızıntısı)' olarak adlandırılan, güçlü bir risk var-yani AB merkezli şirketler, karbon yoğun üretimlerini yurtdışına taşıyabilirler.

Gevşek standartların avantajlarından yararlanmak için veya AB ürünleri daha karbon yoğun ithalatla değiştirilebilir. 

Komisyonun bir karbon sınır ayarlama mekanizması (CBAM) önerisi, karbon sızıntısı (kaçağı) riskini önlemek ve AB'nin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) uyumluluğunu sağlarken, sera gazı salım azaltması ve temiz üretim süreçlerinin teşvik edilmesi konusundaki artan hedefini desteklemektedir.

CBAM, yerli ürünler ile ithalat arasındaki karbon salım fiyatını eşitleyecek ve AB'nin iklim hedeflerinin, üretimin daha az iddialı politikalara sahip ülkelere taşınmasıyla baltalanmamasını sağlayacak.

Aynı zamanda, CBAM, AB dışındaki endüstrileri ve uluslararası ortakları, aynı yönde çevreyle uyumlu adımlar atmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarına ve AB'nin diğer uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak tasarlanan CBAM sisteminin çalışması: AB ithalatçıları, yurt dışında üretilen mallar AB'nin karbon fiyatlandırma kurallarına göre üretildiyse, ödenecek karbon fiyatına karşılık gelen karbon sertifikalarını satın alacaklar.

Tersine, AB üyesi olmayan bir üretici, üçüncü bir ülkeye ithal edilen malların üretiminde kullanılan karbon için zaten bir fiyat ödediklerini gösterebildiğinde, ilgili maliyet AB ithalatçısı için tamamen düşülebilecek.

CBAM ayrıca, AB üyesi olmayan ülkelerdeki üreticileri üretim süreçlerini yeşillendirmeye teşvik ederek karbon sızıntısı (kaçağı) riskini azaltmaya yardımcı olacak.
 

 

Karbon Sınırı Ayar Mekanizması (CBAM), belirli elektrik ithalatına bir ayarlamanın uygulandığı Kaliforniya gibi dünyanın bazı bölgelerinde halihazırda yürürlüktedir.

Kanada ve Japonya gibi bir dizi ülkeler, benzer girişimler planlamaktadırlar. Ek olarak, IMF ve OECD yakın zamanda bu tür önlemlerin sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik uluslararası çabaları nasıl destekleyebileceğini incelemek için çalışmalar yürütmüştür.

G20 Maliye Bakanları 9-10 Temmuz 2021 tarihli toplantılarının ardından yayınladıkları bildiride, karbon fiyatlandırma mekanizmalarının kullanımı konusunda daha yakın uluslararası koordinasyon ihtiyacına da değinmişlerdir. 

İşletmelere ve diğer ülkelere yasal kesinlik ve istikrar sağlamak için, Karbon Sınırı Ayarlama Mekanizması (CBAM) kademeli olarak uygulanacak ve başlangıçta yalnızca yüksek karbon kaçağı (sızıntısı) olasılığının yüksek olduğu endüstrilere uygulanacaktır. Bunlar;

  • Demir ve çelik,
  • Çimento,
  • Gübre,
  • Alüminyum,
  • Elektrik

gibi belirli sayıda mallar için uygulanacaktır. 
 

 

Yukarıda verilen sektörler, yüksek karbon sızıntısı (kaçağı) ve yüksek karbon emisyonu riskine sahiptir.

CBAM, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. 2023 ve 2026 yılları arasında bir geçiş dönemi uygulanacak.

Bu geçiş aşamasında, ithalatçılar CBAM sertifikalarını doğrudan Ulusal Otoriteden satın almak zorunda kalmayacaklar, ancak doğrudan ve dolaylı emisyonların yanı sıra yurtdışında ödenen herhangi bir karbon fiyatını (maliyetini) detaylandıran ithal edilen mallardaki gerçek gömülü emisyonları, üç ayda bir rapor etmek zorunda kalacaklar.

Bu dönemde, CBAM ithalatçılar için doğrudan bir finansal yük yerine bir raporlama yükümlülüğü getirecek.

Yukarıda özetlendiği gibi raporlama yükümlülüğü, gömülü dolaylı emisyonları da içerecek.


Teklife göre, her üç aylık dönemin sonunda, yetkili bir ithalatçı, özel olarak oluşturulan CBAM sertifikaları sicil numarasında, takvim yılının başından bu yana ithal edilen ürünlerdeki gömülü emisyonların en az yüzde 80'ine tekabül etmesini sağlamalıdır.

Ulusal Otorite, her bir CBAM sertifikasını, satıştan önceki hafta ortalama AB ETS tahsisat açık artırma fiyatına eşit bir fiyata satacak.

Yetkilendirilmiş Beyanlar çok fazla ödenek satın aldıklarında, yıllık teslimiyetlerinden sonra satın aldıkları ödeneklerin 1/3'üne kadar geri ödeme talep edebilecekler. CBAM Sertifikaları ulusal sicillerde tutulacak.

Teklif, ürünlerin üretimi için elektrik üretmek için gerekli olan emisyonlar gibi dolaylı emisyonları kapsamamaktadır. CBAM, kapsanan sektörlerden malzemeleri kullanan alt ürünlere de uygulanmayacak.

Bu, Komisyonun gelecekte (ve kabul edildiğini varsayarak) CBAM'ın genişletilip genişletilmeyeceğini değerlendirmesine yardımcı olması amaçlanmaktadır.  2026 itibaren mali düzenleme ile ödeme başlayacaklar.


CBAM sertifikaları; uygulamada, yalnızca Üye Devletlerde belirlenmiş bir otorite tarafından akredite edilmiş ithalatçılar, CBAM kapsamındaki ürünleri ithal edebilecek.

Kayıtlı ithalatçıların sürekli olarak CBAM sertifikaları satın almaları gerekecek.

CBAM sertifikalarının fiyatı, AB ETS kapsamında hükümetler tarafından açık artırmaya çıkarılan karbon izinlerinin haftalık ortalama fiyatı referans alınarak belirlenecek.

CBAM sertifikaları, her bir Üye Devlet için yetkili makam tarafından satılacak.


2026 yılında kesin sistem tam olarak faaliyete geçtiğinde, AB ithalatçıları, bir önceki yıl AB'ye ithal ettikleri toplam mallardaki mal miktarını ve gömülü emisyon miktarını yıllık olarak beyan etmeleri ve ilgili CBAM sertifikalarını teslim etmeleri gerekecek.


Gömülü emisyonlar; İthalatçılar, karşılık gelen CBAM sertifikalarının miktarının belirlenmesini sağlamak için, ithalatın gömülü emisyonlarının toplamının (belirli bir hesaplama yöntemi yoluyla) beyan edildiği yıllık bir beyanda bulunmak zorunda kalacaklar.

İthalatçıların ayrıca beyanların doğruluğu için belirli doğrulamalar alması gerekecek.

Bir ithalatçının gerçek emisyonları belirleyemediği durumlarda, CBAM uygulanacak bir "varsayılan değerler" sistemi öngörmektedir.

Potansiyel bir AB öz kaynağı olarak, CBAM'den elde edilen gelirler, Aralık 2020'de bütçe ve öz kaynaklara ilişkin Kurumlararası Anlaşma'da belirtildiği gibi AB bütçesine katkıda bulunacak.


AB'nin Emisyon Ticareti Sistemi (ETS), dünyanın ilk uluslararası emisyon ticareti planı ve AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik amiral gemisi politikasıdır.

Belirli sektörlerdeki endüstriyel tesislerden salınabilecek sera gazı emisyonlarının miktarına bir sınır koymaktadır.

Karbon kaçağını (sızıntısını) önlemek için belirli sayıda ücretsiz ödenek dağıtılsa da, ödenekler ETS ticaret pazarında satın alınacak.

Bu sistem kaçak (sızıntı) riskinin ortadan kaldırılmasında etkili olmuştur, ancak aynı zamanda yurtiçinde ve yurtdışında daha yeşil üretime yatırım yapma teşvikini de azaltmaktadır. CBAM yavaş yavaş buna bir alternatif haline gelecek.

Bununla birlikte, Komisyonun gözden geçirilmiş bir ETS için yeni önerisi uyarınca, tüm sektörler için ücretsiz ödeneklerin sayısı zamanla azalacak ve böylece ETS iddialı iklim hedeflerini yerine getirmede maksimum etkiye sahip olabilecek.

CBAM kapsamındaki sektörlerde, AB ETS kapsamında ücretsiz tahsisat tahsisi, 2026'dan başlayarak on yıllık bir süre içinde aşamalı olarak azaltılacak. 

ETS'yi tamamlamak için CBAM, daha sonra AB'ye ithal edilen ürünlerdeki gömülü emisyonları kapsayacak bir sertifika sistemine dayanacak.

Bununla birlikte, CBAM, özellikle bir 'üst sınır ve ticaret' sistemi olmadığı için, bazı sınırlı alanlarda ETS'den ayrılmaktadır.

Bunun yerine, CBAM sertifikaları, ETS fiyatını yansıtır.


Komisyonun teklifi, Birleşik Krallık (muhtemel Kuzey İrlanda hariç) dahil olmak üzere tüm AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan ithalatlar için geçerli olacak.

Sadece İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre mekanizmadan muaf olacak.

İsviçre'nin ETS'si AB ETS ile bağlantılıdır ve bu nedenle ülke CBAM'dan muaftır.

Birleşik Krallık, kendi ETS'sini AB ETS'ye bağlamaya karar verirse, o da muaf tutulacaktır. 


AB ve AB dışı işletmeler arasında eşit bir oyun alanı sağlamak ve 2026'dan itibaren CBAM sistemi tam faaliyete geçtiğinde, özellikle CBAM kapsamındaki sektörlerde mevcut ücretsiz ödeneklerin azaltılması söz konusu olduğunda, revize edilmiş AB ETS'yi yansıtacak şekilde ayarlanacak.

Bu, CBAM'ın yalnızca kapsam içindeki ürünlere kademeli olarak ve bu sektörler için ETS kapsamında tahsis edilen ücretsiz ödeneklerin azaltılmasıyla doğru orantılı olarak uygulanmaya başlayacağı anlamına gelmektedir.

Basitçe söylemek gerekirse, 2035'te tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar, CBAM yalnızca AB ETS kapsamında ücretsiz ödeneklerden yararlanmayan emisyonların oranına uygulanacak ve böylece ithalatçıların AB üreticilerine kıyasla eşit bir şekilde ele alınmasını sağlayacak.


CBAM, sistemin ithalatçılar tarafından sertifika satın alınmasına dayandığı anlamında ETS'yi yansıtacak.

Sertifikaların fiyatı, salımlanan €/ton CO2 olarak ifade edilen AB ETS tahsislerinin haftalık ortalama açık artırma fiyatına bağlı olarak hesaplanacak.

Yukarıda sıralanan ürünleri ithalatçıları, bireysel olarak veya bir temsilci aracılığıyla, CBAM sertifikaları alabilecekleri ulusal makamlara kayıt yaptırmak zorunda kalacaklar.
 

3.jpg
Şekil 1. Karbon fiyatlarının yıllara göre değişimi 

 

Ulusal makamlar, beyan sahiplerinin CBAM sistemine kaydedilmesine, beyanların gözden geçirilmesine ve doğrulanmasına izin verecekler.

Ayrıca, CBAM sertifikalarını ithalatçılara satmaktan da sorumlu olacaklar.

Aynı zamanda, satın aldıkları CBAM sertifikalarını yetkililere önceden teslim etmeleri gerekecek.


CBAM kapsamındaki malları AB'ye ithal etmek için, her yıl 31 Mayıs'a kadar, bir önceki yıl AB'ye ithal edilen mallardaki mal miktarını ve gömülü emisyonları beyan etmeleri gerekecek.

Her yıl 31 Mayıs'a kadar, Yetkili Beyanlar Ulusal Otoriteye aşağıdakileri belirten bir CBAM beyanı sunacaklar:

  • Son takvim yılında ithal ettikleri mallarda bulunan sera gazı emisyon miktarlarını,
  • Teslim edilen emisyonları kapsayan CBAM sertifikalarının sayısı (1 sertifika, 1 ton CO2 eşdeğerine eşittir (gömülü emisyonlar)).


Bir ithalatçının farklı Üye Devletlere ithalat yaptığı durumlarda, ilgili ulusal makamlardan herhangi birine rapor verebilir.

Bu hafif raporlama rejimi, başlangıçta ithalatçılar üzerindeki yükü hafifletmek ve ticaretteki büyük aksaklıkları önlemek için uygulanacak.

Yıllık CBAM Beyanları yetkili bir makam tarafından doğrulanacak. CBAM kurallarına uyulmaması, henüz kesin olarak tanımlanmamış cezalarla sonuçlanacak.

u bağlamda, CBAM Tüzüğü, Üye Devletlerin idari veya cezai yaptırımlar uygulama hakkını tesis eder.


AB ETS'nin aksine, ithalatçılar arasında alınıp satılacak CBAM sertifikaları için bir pazar veya daha geniş bir ticaret pazarı için bir teklif bulunmamaktadır.

İade edilmeyen herhangi bir tahsisat, bir sonraki plan yılında kullanılmak üzere bankaya yatırılabilir, ancak o noktada kullanılmaz veya iade edilmezse daha sonra iptal edilir (ama takas edilemez).

Komisyon, bunun ithalatçıların ticaret yoluyla daha düşük bir fiyat ödeyebilmek yerine belirli bir karbon fiyatı (maliyeti) ödemesini sağlamayı amaçladığını belirtmektedirler.

Gelecekte, CBAM'ın AB ETS ile daha yakından bağlantılı olup olmayacağı görülecek.


Teklif, İlgili Malları kapsayan sektörlerdeki AB operatörlerine tahsisatların ücretsiz tahsisinin geçiş döneminde tam olarak devam edeceğini ve tam CBAM'nin yürürlüğe girdiği 2026'dan itibaren her yıl yüzde 10 oranında azalacağını teyit etmektedir.

Ancak, teslim edilmesi gereken CBAM Sertifikalarının sayısı, aynı tür mallar için verilen ücretsiz tahsislerin seviyesini yansıtacak şekilde azaltılacak.

Bu, WTO endişelerinin üstesinden gelmeye yardımcı olacak.

İthalatçıların mali açıdan yeterli olduklarını kanıtlamaları ve son 5 yıl içinde ciddi gümrük, vergi, piyasa suiistimali veya suç ihlallerinden arınmış olmaları gerekecek.

CBAM sertifika yükümlülüğü için mali güvence de bazı durumlarda gerekli olabilir.

CBAM, kapsam içindeki ürünlerin üretim sürecinde yayılan sera gazlarının doğrudan emisyonlarına uygulanacak.

Geçiş döneminin sonunda Komisyon, CBAM'ın nasıl çalıştığını ve kapsamını değer zinciri de dahil olmak üzere daha fazla ürün ve hizmete genişletip genişletmeyeceğini ve 'dolaylı' emisyonları (yani, iyiyi üretmek için kullanılan elektrikten kaynaklanan karbon emisyonlarını) kapsayıp kapsamayacağını değerlendirecek.


CBAM'a tabi mallar için gömülü emisyonlar hakkındaki bilgiler, AB üyesi olmayan üreticileri tarafından AB'de kayıtlı ithalatçılara iletilecek.

Yukarıda sıralanan ürünler ithal edilirken bu bilgilerin mevcut olmadığı durumlarda, AB ithalatçıları, satın almaları gereken sertifika sayısını belirlemek için her ürün için CO2 emisyonlarında varsayılan değerleri (kesin sistem devreye girdiğinde bile) kullanabilecekler.

Bununla birlikte, ithalatçılar uzlaşma prosedürü sırasında gerçek emisyonları gösterebilecek ve uygun sayıda CBAM sertifikasını buna göre teslim edebilecekler.


CBAM, elektrik piyasalarını AB ile entegre etmek isteyen ülkelerde üretilen ve ithal edilen elektriğe, bu elektrik piyasalarının tamamen entegre olduğu noktaya kadar uygulanacak.

Bu noktada ve belirli yükümlülüklerin ve taahhütlerin uygulanmasıyla ilgili katı koşullar altında, bu ülkeler mekanizmadan muaf tutulabilir.

AB, 2030'da verilen muafiyetleri tekrar gözden geçirecek, bu noktada bu ortakların taahhüt ettikleri dekarbonizasyon önlemlerini ve AB'ye eşdeğer bir emisyon ticaret sistemini uygulamaya koymaları gerekecek. 


Komisyon, bu öneriyi hazırlarken hem açık bir kamu danışmanlığı hem de daha hedefli istişareler yoluyla paydaşlara geniş çapta danışmıştır.

Buna ek olarak, Komisyon AB ve AB üyesi olmayan ülkelerdeki kamu otoriteleri, iş birlikleri, bireysel şirketler ve STK'lar ile kapsamlı ikili istişarelerde bulunmuştur.

Ayrıca, temel malzeme sektörlerinden, üreticilerden, STK'lardan ve politika yapıcılardan üst düzey yöneticiler ve dernekler ile hedefe yönelik istişareler yapılmıştır.

Üçüncü ülkelerle diyalog çok taraflı forumlarda ve ikili ilişkilerde devam edecek CBAM, daha temiz üretim süreçlerini teşvik etmeyi amaçladığı için, AB, imalat sanayilerinin dekarbonizasyonu için düşük ve orta gelirli ülkelerle çalışmaya da hazırdır.

Birlik ayrıca daha az gelişmiş ülkeleri gerekli teknik yardımla destekleyecektir.


CBAM sistemi nasıl uygulanacak? İthalatçılar hangi durumlarda CBAM tarafından yakalanmaktan kaçınabilir?

Yetkili bir beyan sahibinin son teslim tarihine kadar yeterli CBAM sertifikasını teslim etmemesi durumunda, ilk yükümlülüğü yerine getirmek zorunda kalmanın yanı sıra teslim edilmeyen her CBAM sertifikası için (AB ETS cezalarına eşdeğer) 100 EUR ceza ile karşı karşıya kalacak.


İhracatçı ülkede karbon fiyatı; yukarıda sıralanan ürünlerle ilgili gömülü emisyonların üçüncü bir ülkede, bir vergi veya emisyon ticaret sistemi aracılığıyla zaten bir karbon fiyatına (maliyetine) tabi olduğu durumlarda, yetkili bir beyan sahibi CBAM sertifikalarını teslim etme yükümlülüğünde indirim talep edebilir.

Emisyonların menşe ülkede fiili bir ücrete tabi olduğunu göstermek için belirli sertifikasyon gereklilikleri geçerli olacak.

Özellikle AB, bu ülkelerdeki karbon fiyatlandırma (maliyetlendirme) mekanizmalarını dikkate almak için üçüncü ülkelerle bireysel sektörel anlaşmalar yapabilir.

Karbon fiyatlandırma metodolojisinin farklı veya daha opak olabileceği diğer karbon fiyatlandırma (maliyetlendirme) mekanizması türleri için, örneğin diğer bazı karbonla ilgili vergiler/harçlar ile ilgili olarak bir pozisyonu kabul etmek daha zor olacak.

Fiyatla ilgili olmayan diğer politika ve düzenlemelerin etkisi de sorunlu olabilir. Bu alan anlaşmazlıklar zaman içinde olgunlaşacak.


Fiziksel mallar için, emisyonlar, ithalatçı tarafından hesaplanacak, ancak Komisyon, bunun yapılmadığı veya düzgün yapılmadığı durumlarda kullanılacak ürünlerin her biri için varsayılan değerler belirleyecek.

Gömülü emisyonların hesaplanması daha karmaşık olabilen ithal elektrik için, ithalatçı onaylanmış bir metodolojiye dayanarak kendi hesaplamalarını sağlamadığı sürece varsayılan değerler kullanılacak.

Taslak Yönetmelik, gömülü emisyonların hesaplanması için geniş parametreler belirlerken, ayrıntıların çoğu eylemlerin uygulanmasında yer alacak. Süreçler için 'sistem sınırlarının' nasıl belirleneceği ve ofsetlerin emisyonlara karşı kredilendirilip kredilendirilemeyeceği gibi konularda kilit sorular ortaya çıkacak.

Birçok verimli üçüncü ülke üreticisinin, ürünlerindeki gömülü emisyonların gerçek emisyon seviyelerine dayanmasını istemesi muhtemeldir ve bunu başarmak için sürecin külfetli olabileceği açık.

Özellikle, beyan edilen gömülü emisyonların bağımsız bir akredite doğrulayıcı tarafından doğrulanması gerekecek.

Bu nedenle Komisyon, üçüncü ülkelerdeki mal üreticilerinin Komisyon tarafından tescil edilmek üzere başvurabileceğini ve bu mallar için onaylanmış gömülü emisyon hesaplamalarını doğrulayabileceğini (daha sonra ithalatçılar tarafından kayıttan itibaren 5 yıl boyunca beyanları için kullanılabileceğini) önermiştir. 

AB, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı. Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yarısını AB'ye gerçekleştiriyor.

Bu nedenle AB'de yaşanan bu gelişmeyi çok dikkatli takip edilmesi gerekiyor.

AB ile gümrük birliğimiz olmasına karşın bize bir muafiyet sağlanmadığı anlaşılıyor.

Bu durum AB ile olan gümrük birliğimizin devamlılığı ve ayrıca gümrük birliğinin bir an önce güncellenmesinin yapılması açısından büyük önem arz etmektedir.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA OKU

DAHA FAZLA HABER OKU