Geçici iş göremezlik gelirinin hesaplanması hakkında yeni düzenleme

Özgür Kaya, Independent Türkçe için yazdı

Fotoğraf: AA

Geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardandır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla, iş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 15.04.2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre 29.09.2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklamaya çalışacağız.

Söz konusu Genelgenin; 1- “6.6.Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Hesaplanması” başlıklı maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. “Bununla birlikte 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7316 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde; “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “üç aylık” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu Kanunun yürürlük tarihinden sonra analık ve hastalık halleri nedeniyle ödeneğe hak kazanılmış istirahat raporlarına ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında yeni hükümler uygulanacaktır.” 2- Aynı başlığın üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “üç aylık” ibaresi metinden çıkarılmış ve bölümün sonuna aşağıdaki örnekler eklenmiştir.

“Örnek: 19.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında hastalık vaka türünde istirahat raporu düzenlenen sigortalının iş göremezlik ödeneği aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Aylar/ Gün/ Kazanç (TL) 2021-3 /20/ 4.800 /2021-2/ 10 /2.400 /2021-1 /30 /7.200 2020-12/ 10 /1.920 /2020-11/30 /5.760/ 2020-10 /30 /5.760/ 2020-9/ 20/ 3.840/ 2020-8 /30/ 5.760/ 2020-7/ 30/ 5.760/ 2020-6/ 30/ 5.760/ 2020-5/ 10/ 1.920/ 2020-4/ 30/ 5.760/ Buna göre ödeneğe esas günlük kazancı 56.640/280=202,29 TL olacaktır.

Örnek: 01.04.2021-10.04.2021 tarihleri arasında hastalık vaka türünde istirahat raporu alan özel sektör sigortalısının geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Aylar/ Gün/ Kazanç (TL) 2021-3 /30/ 5.700/ 2021-2/ 15/ 2.850/ 2021-1/ 10/ 1.900 Buna göre ödeneğe esas günlük kazancı 10.450/55 = 190 TL olacaktır.

Örnek: 01.11.2020 tarihinde özel sektörde çalışmaya başlayan ve 01.04.2021 tarihinde analık doğum öncesi (32. Hafta) istirahatine ayrılan sigortalının son bir yılda bildirilen prim ödeme gün sayısı 150’dir. Sigortalının iş göremezliğinin başladığı tarihten önceki on iki ayda bildirilen kazanç bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Aylar/ Gün/ Kazanç (TL) 2021-3/ 30/ 9.600/ 2021-2/ 30/ 9.600/ 2021-1/ 30/ 9.600/ 2020-12/ 30/ 8.500/ 2020-11/ 30/ 8.500/ Bu sigortalının ödeneğe esas günlük kazancı 45.800/150 = 305,33 TL’dir. Ancak, sigortalının son bir yıldaki gün sayısı 180 günden az olduğundan ve hesaplanan ödeneğe esas kazanç tutarı 2021 yılı prime esas kazanç altı sınırı olan 119,25 TL’nin iki katından (119,25 x 2=238,50) fazla olduğundan, ödeneğe esas günlük kazanç, 238,50 TL olarak esas alınacaktır

Belirtilen düzenlemelere ilişkin e-Ödenek programında gerekli değişiklik yapılarak işletime açılmıştır.

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU