SGK rücu alacakların takibi ve tahsili

Özgür Kaya, Independent Türkçe için yazdı

Fotoğraf: AA

Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarında ortaya çıkan rücu alacaklarının takip ve tahsili bakımından uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve Kurumsal işlem süreçlerinde yeknesaklığın sağlanması amacıyla ilgili Genelgelerde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmış ve söz konusu değişiklikler uyarınca hukuk servisleri tarafından yapılacak işlemler açıklanmıştır.

A. “Merkezi Tahsilat Sistemi” konulu 30 Aralık 2011 tarih ve 2011/71 sayılı Genelgenin; “Ç-

KAMU ZARARLARINA İLİŞKİN ALACAKLAR ILE YERSIZ ÖDEMELERE İLİŞKİN ALACAKLARIN TAHSILATI” başlıklı bölümünün başlığı ile 1, 2, 3 ve 4 numaralı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragrafların devamına diğer paragraflar teselsül ettirilmiştir.

“Ç- KAMU ZARARLARINA İLİŞKİN ALACAKLAR, YERSIZ ÖDEMELER ILE RÜCU

Alacaklarının takip ve tahsilatı

1) Emekli aylıklarına ilişkin fazla veya yersiz ödemeler, kamuya verilen zararlar nedeniyle doğan Kurum alacakları ile rücu alacaklarının takibi mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi eliyle yürütülecektir.

2) Kontrol, denetim, inceleme veya yargılama sonucunda tespit edilen emekli aylıklarına ilişkin fazla veya yersiz ödemeler, kamuya verilen zararlar nedeniyle doğan Kurum alacakları ile rücu alacakları için, harcama birimlerince MOSIP sistemine borç girişleri yapılacaktır. Ancak ilgili programlarına borç bilgisi girilmek suretiyle MOSIP sisteminde otomatik olarak oluşturulan borçlar için ayrıca MOSIP sistemine borç bilgisi girilmeyecektir.

3) Harcama birimlerince MOSIP sistemine manuel olarak girilen borçlar için, borç girişine esas tüm belgeler MOSIP programında yer alan belge ekle kısmına eklenecektir.

4) Borç bildirim belgesinde, borcun sebebi kısmına, borcu tebliğ alan kişi tarafından borç hakkında yeterli bilgi almasını sağlayacak şekilde açıklama yazılacaktır.

5) Kurum alacağının takibine yönelik belgeler ilgili harcama birimince muhasebe kayıtlarının oluşması ve borcun tebliğinin yapılması amacıyla mali hizmetler sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.

6) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezince alacak takip dosyası MOSIP sistemi üzerinden oluşturularak tebliğ işlemi yapılacaktır.

7) Tebliğ işlemleri 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacağından mali hizmetler sosyal güvenlik merkezince tebliğ tarihleri muhakkak MOSIP sistemine girilecektir.

8) Kurum alacağı, tebliğ tarihinden itibaren 1 aylık süre sonunda tahsilat yapılmaması durumunda genel hükümlere göre tahsilinin sağlanması amacıyla MOSIP sisteminden elektronik ortamda HUYAP sistemine gönderilecektir.

9) Tebliğ edilen borçlara ilişkin itirazlar, harcama birimince değerlendirilerek sonucu mali hizmetler sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak bildirilecektir.

10) Taksitlendirme taleplerine ilişkin işlemler mali hizmetler sosyal güvenlik merkezlerince yürütülecektir.

11) Taksitlendirme işlemlerinde aynı yıl içerisinde taksit ihlali yapılması durumunda Kurum alacağı muacceliyet kespedecek ve mali hizmetler sosyal güvenlik merkezince beklenilmeksizin hukuk birimine intikal ettirilecektir.

12) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezleri, taksitlendirilen Kurum alacaklarında taksit ihlali yapılıp yapılmadığını sürekli olarak kontrol edecektir.”

B. “Rücu davalarına konu olan alacakların dava açılmadan tahsili” konulu 18.4.2012 tarih ve 2012/15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

C. “HUYAP” konulu 24.6.2015 tarih ve 2015/18 sayılı Genelgenin; “2.2. Rücuen Tazminat Dosyalarına ilişkin işlemler” başlığı altındaki açıklamalar aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir: “Sigortalılara veya hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar ile yapılan her türlü masrafların rücuan tazminine ilişkin Kurumun denetim ve kontrol ile yetkili görevlilerince ya da Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulan olaylar hakkında tanzim olunan raporlarda veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında belirlenen kusur oranları dikkate alınarak, ilgili birimlerce MOSIP’e kişi borcu girişi yapılmak suretiyle idari takibe başlanarak işveren/üçüncü kişilerden borç bildirim belgesi ile istenilmesi, bir ay içinde idari aşamada tahsilatın yapılamaması durumunda Kurum alacağının yasal yollardan tahsili için hukuk servisine gönderilmesi, hukuk servisince mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi tarafından gönderilen alacak miktarı dikkate alınarak müşterek ve müteselsil sorumluluk esasları doğrultusunda açılacak dava sonucunda elde edilecek mahkeme kararının ilamlı icra takibine konu edilmesi sırasında ilamlı takip prosedürü çerçevesinde yeniden MOSIP alacak tahakkuku yapılarak HUYAP Dava Mütalaa ve icra Programında gerekli takip işlemlerinin ifası,”

D. “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları” konulu 29.9.2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelgenin;

1) “7.2.Is Kazası, Meslek Hastalığı ve Hastalık Vakalarında Rücu işlemleri” başlığı altına aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Is kazası, meslek hastalığı ve hastalık vakaları nedeniyle Kurumun denetim ve kontrol ile yetkili görevlilerince ya da Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulan olaylar hakkında tanzim olunan raporlarda veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında belirlenen kusur oranlarına göre kısa vadeli sigorta servisi tarafından borç tahakkuku yapılarak borca ilişkin gerekli bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle mali hizmetler sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilecektir.”

2) “7.2.2.Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu” başlığı altındaki “Örnek-5”te yer alan "Bu durumda ünite, öncelikle mahkeme kararına dayanarak üçüncü kişiye, Kurum tarafından sigortalıya Kanunun 18 inci maddesi gereğince ödenen geçici is göremezlik ödeneği için rücu işlemi yapılacak, üçüncü kişinin ödememesi halinde MOSIP sistemi üzerinden “kişi borç kaydı" oluşturularak, dosya takip servisine intikal ettirilecektir." cümlesi, “Bu durumda kısa vadeli sigorta servisi tarafından borç tahakkuku yapılarak borca ilişkin gerekli bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle mali hizmetler sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilecektir.” seklinde değiştirilmiştir.

3) “7.3.1.Hastalık Sigortası Kapsamında Ödenen Geçici Is Göremezlik Ödenekleri” başlığının dördüncü paragrafının ikinci cümlesinde yer alan “MOSIP sistemi üzerinden borç kaydı oluşturulacak ve üst yazı ekinde muhasebe takip birimine gönderilecektir.” ifadesi, “kısa vadeli sigorta servisi tarafından borç tahakkuku yapılarak borca ilişkin gerekli bilgi ve belgeler eklenerek mali hizmetler sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilecektir.” seklinde değiştirilmiştir.

4) “7.6. Hukuk Servislerine Intikal Eden Alacaklarda Rücu işlemleri” başlığının birinci paragrafında yer alan “tespit edilen kusur oranlarına göre rücu işlemi yapılacaktır.” ifadesi, “tespit edilen kusur oranlarına göre borç tahakkuku yapılarak borca ilişkin gerekli bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle mali hizmetler sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilecektir.” seklinde değiştirilmiş ve ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU