7256 sayılı kanun ve yeni istihdam teşvikleri

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, yeni istihdam teşvikleri hakkında merak edilenleri Independent Türkçe için cevapladı

Fotoğraf: AA

Kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren 7256 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun istihdam teşviklerini de içeriyor.

Mevcut teşviklerin süresi uzatılırken yeni prim teşviklerine yer veren kanun, kısa çalışma uygulamasının 30 Haziran'a kadar devamının önünü açıyor

7256 sayılı Kanun, esas olarak Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını ve normalleşme sürecinde ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda, halihazırda uygulanan istihdam teşviklerinin süresinin uzatılmasının yanında, yeni prim teşviklerine ilişkin önemli düzenlemelere de yer verildi.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)


Hangi teşviklerin süresi uzatıldı?

Yeni kanunla 4447 sayılı Kanun'un geçici 10'uncu maddesi kapsamında halihazırda uygulanan prim teşvikinin, yani genç, kadın ve mesleki eğitim belgesine sahip kişilerin ilave istihdamına yönelik olarak yürürlükte olan 6111 sayılı teşvikin uygulanma süresi ile ilgili Cumhurbaşkanı'na tanınan "2015 yılından itibaren beş yıla kadar" uzatma yetkisi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Böylece, bu yıl sonunda sona erecek olan prim teşvikinden işverenlerin önümüzdeki üç yıl daha yararlanması sağlanmış oldu.

Aynı şekilde, yine 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan 7103 sayılı teşvikin süresinin uzatılması konusunda da Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.

Dolayısıyla 2018 yılında başlayan ve halihazırda çok sayıda işveren tarafından yararlanılan, özellikle imalat ve bilişim sektörlerinde daha büyük avantaj sağlayan söz konusu teşvik de 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılabilecek.


İşsiz kalan kişinin işe dönmesi 

Kanun teklifinde aynen kabul edilen düzenlemelerden biri de işsizlik ödeneğinden yararlandırılıp, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde özel sektör işyerlerinde işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanların talepte bulunması halinde sağlanan destek.

Düzenlemeye göre, bu kişilerin 4/a'lı sigortalı sayılmak suretiyle işe başladıkları tarihten önce yararlandıkları en son işsizlik ödeneği süresi için SGK'ya ödeme yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Bununla birlikte, aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için düzenlemeden sadece bir kez yararlanılması söz konusu.


Yeni prim teşviki

4447 sayılı İşsizlik Kanunu'na eklenecek geçici 28'nci maddeye göre, ekonominin normalleşmesiyle birlikte artacak ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi için işverenler tarafından Ocak 2019 ila Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için işverenlere destek sağlanacak.

Bu destek kapsamında, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için aylık en fazla 1.324,5 TL; ilave olarak işe alınacak kişilerden işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise aylık 1.177 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlanan kişiler genel sağlık sigortalısı sayılacaklarından, nakdi ücret desteği aldıkları süre içerisinde sağlık hizmetlerinden de yararlanabilecekler.

Diğer taraftan, nakdi ücret desteğinden yararlanan kişilerin işveren tarafından fiilen çalıştırıldıkları tespit edilirse idari para cezası uygulanacak.


Yararlanma şartları neler?

İlave İstihdam Prim Desteği'nden yararlanma şartları sigortalı ve işyeri bakımından değerlendirilmelidir.

Buna göre;

Sigortalı yönünden;

  • 4447 sayılı Kanun'un geçici 28'inci maddesinin yürürlüğe girdiği 01 Aralık 2020 tarihi ile 4857 sayılı Kanun'un geçici 10'uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,
  • 01 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
  • İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,
  • İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,
  • Sigortalının fiilen çalışması gerekmektedir.

İş yeri yönünden;

  • Özel sektör işvereni olması,
  • 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
  • 4447 sayılı Kanun'unun geçici 28'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Sigortalının işe alındığı işyerinden Kuruma 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde 5510 sayılı Kanu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.

İhale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

5510 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler bu destekten yararlanamayacaktır.

Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin, destek süresinin sona ermesinden itibaren destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir.


Destek tutarı ne kadar?

Özel sektör işverenleri bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir.

İşverenlerin yararlandıkları destek tutarları, Kuruma her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.

 

 

Sorularınız için: [email protected]

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU