AYM, CHP'nin Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerine ilişkin kanun hükümlerinin iptal istemini reddetti

AYM, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süresine ilişkin Anayasa'da açık bir hüküm bulunmadığından bu sürenin belirlenmesine dair düzenlemelerin Anayasa'da yer almasının zorunlu olmadığı ifade etti

Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süresini 12 yılla sınırlandıran, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerini sona erdiren ve Danıştay Başkanlar Kurulu kararlarının kesin olmasını düzenleyen kanun hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin reddine karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre CHP, 1 Temmuz 2016 tarihli ve 6723 sayılı Danıştay Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Anayasa Mahkemesine başvurdu.

İptal isteminde, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin 12 yıl için seçilmelerini ve bir kimsenin iki defa bu kurumlara üye seçilemeyeceğini öngören kuralların mahkemelerin bağımsızlığına, hakimlik ve savcılık teminatı ile hakimlik ve savcılık mesleğine ilişkin ilkelere açıkça aykırı olduğu ileri sürüldü. Yargının diğer erkler karşısında güçsüzleştirilerek hukuk devleti ilkesinin ihlal edildiği belirtilen istemde, özel bir statü olan yüksek yargı üyeliğinin görev sürelerinin kanunla sınırlandırılmasının belirlilik ilkesine, hukuki güvenlik ilkesine ve Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edildi.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Anayasa Mahkemesi, sözkonusu kuralların Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin kararında, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süresine ilişkin Anayasa'da açık bir hüküm bulunmadığından bu sürenin belirlenmesine dair düzenlemelerin Anayasa'da yer almasının zorunlu olmadığı ifade edildi.

Sözkonusu kuralların Danıştay ve Yargıtay üyelerinin Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm vermelerine engel olmadığı belirtilen kararda, yasama ve yürütme organları başta olmak üzere hiçbir organ, makam, merci veya kişinin hakimlere etkide bulunması sonucuna yol açacak nitelikte de olmadığı vurgulandı.

Kararda ayrıca iptali istenen hükümlerin Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süreleri sonunda hakimlikten azillerine veya Anayasa'da öngörülen yaştan önce istekleri dışında emekli edilmelerine yol açacak nitelikte olmadığı ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, Danıştay Başkanlar Kurulu kararlarının kesin olmasını düzenleyen kurallara yönelik iptal başvurusunu da reddetti.

Dava konusu kuralla Başkanlık Kurulu kararlarına karşı Başkanlar Kuruluna itiraz hakkı tanındığı belirtilen kararda, Başkanlık Kurulu kararlarını Başkanlar Kurulunun aynen onaylayabileceği ya da değiştirerek onaylayabileceğinin belirtildiği aktarıldı.

Başkanlık Kurulu kararının değiştirilmesi konusunda Başkanlar Kuruluna tanınan yetkinin, Başkanlar Kurulunca aynı konuda yeni bir karar verilebilmesi anlamını taşımadığı belirtilen kararda, "Söz konusu yetkinin niteliği dikkate alındığında bu yetkinin Başkanlık Kurulunca verilen kararların kaldırılmasını da kapsadığı anlaşılmaktadır." denildi.

Kararda, "Danıştayın ifa ettiği yüksek yargı hizmetinin işleyişi ile ilgili olarak doğabilecek kimi uyuşmazlıkların Danıştayın içinde belirtilen çözüm mekanizmaları yoluyla sonuçlandırmasının öngörülmesinde ve Başkanlık Kurulu kararlarına itiraz üzerine Danıştay Başkanlar Kurulunun verdiği kararların aleyhine başka bir yargı merciine başvuru imkanının tanınmamasında hukuk devleti ilkesine ve adil yargılanma hakkına aykırılık bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

 

 

AA

DAHA FAZLA HABER OKU